Podmínky používání

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále též „EULA“) přestavuje právní ujednání mezi vámi (dále též „koncový uživatel“ nebo „vy“) a společností GROOP CZ s.r.o. IČO: 24806731, se sídlem Vršovická 927/56, Vršovice, 101 00 Praha 10, Czech Republic (dále též „poskytovatel licence“ nebo „my“), které se týká mobilní aplikace Travisio (dále též „aplikace“).

Stažením, instalací, kopírováním nebo použitím aplikace potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte, aplikaci nestahujte, neinstalujte, nekopírujte ani nepoužívejte.

Na základě této smlouvy EULA vám poskytujeme licenci k využívání aplikace, poskytnutí této licence také podléhá všem pravidlům nebo zásadám uplatňovaným poskytovatelem nebo provozovatelem obchodu s aplikacemi, z jehož internetových stránek umístěných na (dále též „obchod s aplikacemi“) koncový uživatel aplikaci stáhl (dále též „pravidla obchodu s aplikacemi“). Aplikaci ani dokumenty vám neprodáváme. Zůstáváme navždy majitelem aplikace.

Používáním aplikace dáváte najevo svůj souhlas s podmínkami licence, které jsou pro vás tímto závazné. Podmínky licence zahrnují zejména zásady ochrany a použití osobních a jiných údajů definované v bodu 9 a omezení odpovědnosti upravené v bodu 5.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky této smlouvy EULA se vztahují na aplikaci nebo na veškeré služby, které jsou prostřednictvím aplikace dostupné (služby), včetně veškerých aktualizací nebo doplňků aplikace či libovolné služby, pokud tyto nejsou dodávány se samostatnými podmínkami, v takovém případě pro ně platí tyto samostatné podmínky. Pokud aplikace nebo služba obsahuje open-source software, mohou mít podmínky licence k tomuto open-source softwaru přednost před některými podmínkami této smlouvy EULA.

1.2 Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit tím, že vám zašleme e-mail s podrobnostmi o této změně, nebo že vás na změnu upozorníme při dalším spuštění aplikace. Nové podmínky se mohou zobrazit na obrazovce, může být také vyžadováno, abyste si je přečetli a projevili s nimi souhlas, než budete moci pokračovat s používáním služeb aplikace.

1.3 V obchodě s aplikacemi mohou být zveřejňovány aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci je možné, že nebude možné služby používat, dokud nestáhnete poslední verzi aplikace a dokud nepřijmete případné nové podmínky.

1.4 Vycházíme z toho, že jste od majitele mobilního telefonu nebo přenosných zařízení, která ovládáte, ale nevlastníte, získali svolení ke stažení nebo streamování kopie aplikace na zařízení. Váš i jejich poskytovatel služeb si může účtovat poplatky za přístup na internet ze zařízení (aplikace a jejím prostřednictvím poskytované služby mohou zapříčinit vyšší spotřebu dat a s tím související vznik poplatků účtovaných operátorem). V souladu s podmínkami této smlouvy EULA nesete plnou odpovědnost za používání aplikace nebo služby na libovolném zařízení nebo ve vztahu k libovolnému zařízení bez ohledu na to, zda toto zařízení vlastníte, či nikoliv.

1.5 Přijetím této smlouvy EULA dáváte najevo svůj souhlas s tím, že shromážděné údaje mohou být využity v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

1.6 Podmínky našich zásad ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů) jsou začleněny do této smlouvy EULA. Používáním aplikace potvrzujete a souhlasíte se skutečností, že přenosy prostřednictvím sítě internet nejsou nikdy zcela soukromé ani zabezpečené. Jste si vědomi skutečnosti, že veškeré zprávy nebo informace, které odešlete prostřednictvím aplikace nebo služby, mohou ostatní přečíst nebo zachytit.

1.7 Používáním aplikace dáváte najevo svůj souhlas s tím, že my (nebo naši partneři) budeme shromažďovat a používat technické informace o vašich zařízeních a o souvisejícím softwaru, hardwaru a periferních zařízeních.

1.8 Aplikace může obsahovat odkazy na jiné nezávislé externí internetové stránky (externí stránky). Externí stránky nejsou pod naší kontrolou a my neneseme zodpovědnost za jejich obsah ani za jejich zásady ochrany osobních údajů (pokud je mají), ani je neschvalujeme. S ohledem na svou interakci s externími stránkami včetně zakoupení a používání produktů a služeb, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici, musíte provést vlastní nezávislé rozhodnutí. Naše zásady ochrany osobních údajů se na externí stránky nevztahují.

2. Poskytnutí a rozsah licence

2.1 V případě, že souhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy EULA, vám přidělujeme nepřenosnou a nevýhradní licenci na používání aplikace na zařízeních na základě těchto podmínek, zásad ochrany osobních údajů a pravidel obchodu s aplikacemi. Vyhrazujeme si všechna ostatní práva.

2.2 Můžete stáhnout nebo streamovat kopii aplikace na libovolné ruční mobilní zařízení, které vlastníte nebo ovládáte, a prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci na zařízeních pouze pro své soukromé účely.

3. Omezení licence

3.1 Nesmíte bez písemného souhlasu poskytovatele licence: - používat, kopírovat, modifikovat, slučovat nebo přenášet kopie aplikace kromě toho, jak je zde uvedeno, - provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze zdrojového kódu aplikace, zjišťovat zdrojový kód aplikace, - pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat, a nesmíte prostřednictvím aplikace poskytovat jakékoliv komerční služby.

4. Práva na ochranu duševního vlastnictví

4.1 Berete na vědomí, že všechna práva na ochranu duševního vlastnictví v rámci aplikace a technologie kdekoliv na světě patří poskytovateli licence, že práva v rámci aplikace jsou vám poskytována na základě licence (nikoliv prodávána) a že nemáte v rámci aplikace žádná práva než právo používat je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

4.2 Berete na vědomí, že nemáte právo na přístup k aplikaci ve formě zdrojového kódu.

4.3 Berete na vědomí, že veškerá data, komentáře nebo materiály, které jste nám zaslali, případně poskytli, prostřednictvím aplikace, nejsou považovány za důvěrné a neplatí pro ně právo na duševní vlastnictví. Tyto můžeme volně reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozený text a distribuovat ji bez omezení, s výjimkou osobních údajů.

5. Omezení odpovědnosti

5.1 Berete na vědomí, že aplikace je vyvinuta pro soukromé použití. Souhlasíte s tím, že aplikaci nebudete používat pro žádné komerční, obchodní nebo prodejní účely.

5.2 Aplikace je poskytována bez jakýchkoliv jistot, podmínek a záruk ohledně přesnosti, zejména pak pokud jde o informace poskytované ostatními uživateli aplikace.

5.3 Poskytovatel licence tímto výslovně a v rozsahu povoleném právními předpisy vylučuje: - veškeré jistoty, podmínky, záruky a další požadavky, které by mohly být jinak nepřímo vyjádřeny, ať už uvedených, předpokládaných, zahrnutých nebo rozumějících se samo sebou, včetně, ale ne jen pouze, souvisejících s: názvem, přesností, výsledkem, nedbalostí, ledabylostí, zavirováním - jakoukoliv odpovědnost za veškeré přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody, které vám vzniknou ve spojení s užitím či stažením aplikace - odpovědnost za jakoukoliv výjimečnou, vedlejší, nepřímou nebo vyplývající náhradu (včetně, ale nejen, za ušlý zisk, únik tajných nebo jiných informací, přerušení obchodu, ztrátu soukromí, poplatek za soudní spor) vzniklou nebo jinak související s užitím nebo neschopností používat aplikaci, dokonce i když byl poskytovatel licence informován o této možnosti.

5.4 Zavazujete se ochránit a obhájit poskytovatele licence před jakýmikoliv nároky a soudními spory, včetně poplatků za právní zastoupení, které by vzešly nebo vyplynuly z udělení licence.

5.5 Aplikace je navržena a nabízena jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoli uživatele a tudíž nemusí splňovat vaše požadavky. Souhlasíte s tím, že aplikace nemusí být bezchybná a je dodána tak, jak je. Souhlasíte s tím, že nejste oprávněni si účtovat jakékoliv poplatky od poskytovatele licence v souvislosti s touto aplikací.

6. Vypovězení

6.1 Kdykoliv můžete ukončit tuto smlouvu zničením všech Vašich kopií aplikace a všech souvisejících dokumentů. Poskytovatel licence smí ukončit tuto smlouvu, pokud se nebudete řídit těmito smluvními podmínkami. V případě takovéhoto ukončení souhlasíte, že zničíte všechny Vaše kopie aplikace a všech souvisejících dokumentů.

7. Registrace koncového uživatele

7.1 Registrace koncového uživatele aplikace probíhá zadáním emailové adresy, případně prostřednictvím služeb Facebook a Google+.

7.2 Poskytovatel licence je oprávněn kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit či zablokovat koncového uživatele, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek EULA a/nebo že koncový uživatel používá aplikaci v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod aplikace.

7.3 Koncový uživatel má možnost prostřednictvím aplikace přidávat položky (texty, mapy, obrázky), které jsou jeho vlastním dílem, do databáze aplikace. Koncový uživatel plně odpovídá za to, že položky, které do aplikace vkládá, jsou jeho vlastním dílem, a současně plně souhlasí s tím, abychom tyto položky případně upravili. Vyhrazujeme si právo koncovým uživatelem přidané položky monitorovat a případně dle vlastního uvážení i odstranit. Koncový uživatel uděluje poskytovateli licence časově neomezené právo bezplatného užití veškerých položek vložených koncovým uživatelem do aplikace včetně práva tyto položky jakýmkoliv způsobem dále zpracovat či pozměnit.

7.4 Koncový uživatel vkládá položky do aplikace na vlastní odpovědnost. Koncový uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Koncový uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani jakékoliv komerční odkazy. Koncový uživatel je povinen pečlivě zvážit, zda využije informace získané prostřednictvím aplikace a zda jejich využitím nemůže dojít ke vzniku škody či jiné újmy.

7.5 Poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za obsah zveřejněných položek. Přidáním položky uděluje koncový uživatel souhlas poskytovateli licence k jejímu zveřejnění. Poskytovatel licence však není povinen přidané položky zveřejnit.

7.6 Koncový uživatel souhlasí s poskytnutím údajů o své poloze poskytovateli licence a se shromažďováním informací o poloze a současně uděluje poskytovateli licence souhlas s využitím těchto dat pro komerční účely, zejména pro reklamní účely.

7.7 Koncový uživatel je oprávněn využít možnosti poskytnutí informací cestovní kanceláři registrovanou poskytovatelem licence. Pro poskytnutí těchto informací se použije bod 8.4 obdobně.

7.8 Koncový uživatel souhlasí se zasíláním materiálů reklamní povahy na elektronickou adresu koncového uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu koncového uživatele.

8. Práva a povinnosti poskytovatele licence

8.1 Poskytovatel licence neodpovídá za údaje uvedené koncovým uživatelem při registraci. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, nebo údaje v rozporu s dobrými mravy.

8.2 Poskytovatel licence neodpovídá za škodu způsobenou koncovému uživateli při realizaci užívání aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných prostřednictvím aplikace, škody způsobené přerušením provozu, poruchou aplikace, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům koncového uživatele.

8.3 Poskytovatel licence si vyhrazuje právo odstranit jakoukoliv položku vloženou koncovým uživatelem do aplikace bez udání důvodů.

8.4 Poskytovatel licence nezaručuje, že informace (zejména informace týkající se plánování trasy) zveřejněné prostřednictvím aplikace jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální a že v jejich důsledku nemůže vzniknout koncovému uživateli škoda či jiná újma.

8.5 Poskytovatel licence je oprávněn shromažďovat informace o poloze koncových uživatelů a tyto údaje využít pro komerční účely, zejména pro reklamní účely.

9. Užití poskytnutých údajů a ochrana osobních údajů

9.1 Koncový uživatel souhlasí s poskytnutím těchto svých údajů (včetně údajů osobních): platná emailová adresa, základní údaje poskytnuté sociálními sítěmi (např. Facebook, Google+, a další) seznam přátel, zájmy uživatele na sítích, údaje o poloze koncového uživatele (dále vše společně jen jako „Poskytnuté údaje“). Poskytovatel licence je oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb použít poskytnuté údaje získané v souvislosti se svojí činností.

9.2 Ochrana osobních údajů koncového uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Poskytovatel licence je oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb použít osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost subjektu údajů vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat

9.4 Zpracováním osobních údajů koncového uživatele může poskytovatel licence pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6 Koncový uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7 V případě, že by se koncový uživatel domníval, že poskytovatel licence nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života koncového uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.7.1 požádat poskytovatele licence nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.7.2. požadovat, aby poskytovatel licence nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.8 Požádá-li koncový uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel licence povinen tuto informaci předat.

9.9 Požádá-li koncový uživatel o smazání svých osobních údajů, je mu poskytovatel licence povinen vyhovět.

10. Komunikace mezi námi

10.1 Pokud nás budete chtít kontaktovat písemně nebo pokud bude některá podmínka této smlouvy EULA vyžadovat, abyste nám poskytli písemné upozornění, můžete zaslat poštovní zásilku společnosti GROOP CZ s.r.o. na adrese Vršovická 927/56, Vršovice, 101 00 Praha 10, Czech Republic nebo nás kontaktovat e-mailem na adrese info@travisio.travel

10.2 Pokud vás budeme potřebovat kontaktovat nebo vás budeme muset na určitou skutečnost písemně upozornit, učiníme tak e-mailem nebo poštovní zásilkou na adresu, kterou nám poskytnete.

11. Další důležitá ustanovení

11.1 Svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA můžeme přenést na jinou organizaci, to však nijak neovlivní vaše práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA.

11.2 Vy můžete svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA přenést na jinou osobu pouze tehdy, pokud k tomu poskytneme písemný souhlas.

11.3 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili své povinnosti na základě této smlouvy EULA, pokud nebudeme vynucovat svá práva vůči vám nebo pokud je budeme vynucovat se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám vzdali ani že nemusíte splnit své povinnosti. Pokud se zřekneme splnění vaší povinnosti, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáváme i splnění vašich budoucích povinností.

11.4 Jednotlivé podmínky této smlouvy EULA platí samostatně. Pokud soud nebo právně způsobilý orgán rozhodne, že jsou některé z nich nezákonné nebo nevynutitelné, zůstanou zbývající podmínky v plné platnosti.

11.5 Souhlasíte s tím, že užití aplikace podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od právních předpisů státu, ze kterého aplikaci používáte či stahujete.